บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  เกี่ยวกับเรา  
   
    บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นสถานที่แรกรับ ที่พักพิงชั่วคราวสำหรับเด็กสตรีและครอบครัว ซึ่งประสบปัญหาไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรือชุมชนได้ ด้วยเหตุกรณีต่างๆเช่น กรณีถูกล่วงละเมิด สตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ถูกละเลย ทอดทิ้ง ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ คุ้มครอง ฟื้นฟู ปรับสภาพ ตามกระบวนการวิชาชีพและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อให้เด็กและครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตในระยะเบื้องต้น ก่อนส่งต่อให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม หรือคืนสู่สังคมครอบครัวได้ตามปกติ  
   
    เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์  
   
    1. เป็นสถานแรกรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
    2. เป็นสถานรับผู้เสียหายชั่วคราวตามกฎหมาย  ได้แก่  
      - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  พ.ศ.2539  
      - พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.2551  
    3. จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาสังคมทุกประเภท  
   
    1. งานช่วยเหลือเด็กและครอบครัว  
      1.1 ให้การช่วยเหลือภายในบ้านพัก  
      - จัดให้มีสถานที่พักพิงฉุกเฉิน/ชั่วคราวและมีบริการพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะสำหรับเด็กและครอบครัวในภาวะเสี่ยง ต่อการถูกละเมิดละเลย และแสวงหาประโยชน์  
      - ทำการประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ และสภาวะทางสังคมของเด็กและครอบครัวที่เข้ารับบริการ  
      - จัดให้มีการตรวจรักษาสภาพร่างกายและจิตใจสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบในทันที  
      - สืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัวเพื่อวินิจฉัย กำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์ หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  
      - เก็บบันทึกข้อมูลของแต่ละรายกรณี และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      - ร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว สำหรับเด็กในภาวะเสี่ยง  
      - จัดการศึกษา กีฬา นันทนาการ และกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูให้แก่เด็กและครอบครัวที่เข้ารับบริการ  
      - จัดส่งเด็กคืนสู่ครอบครัว หรือหากจำเป็นส่งไปรับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองในหน่วยงานที่เหมาะสม  
      1.2 การแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือในครอบครัว ชุมชน ตามบทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก  
    2. งานรณรงค์ป้องกัน  
      2.1 ส่งเสริมให้เด็ก สตรี และครอบครัว มีภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากอันตรายและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมป้องกันปัญหาเด็กในครอบครัวให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
      2.2 พัฒนากลไกลเครือข่าย  ดังนี้  
      - พัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ  
      - พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.  
      - พัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กระดับต่าง ๆ  
      - รณรงค์ เผยแพร่การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
      - ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เด็ก และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
      - รวบรวมข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็ก นำเสนอต่อสาธารณชน เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  
   
    1. นางสาวภูษา ศรีวิลาศ
24 ตุลาคม 2551 ถึง 17 ตุลาคม 2553
 
    2. นางวิมลพรรณ กุญแจทอง
18 ตุลาคม 2553 ถึง 26 มกราคม 2557
 
    3. นายนิติเวท มีสงฆ์
27 มกราคม 2557 ถึง 14 พฤษภาคม 2558
 
    4. นางสาวอมรศรี รัศมิทัต
15 พฤษภาคม 2558 ถึง 16 ตุลาคม 2560
 
    5. นางราตรี แฉล้มวารี
24 ตุลาคม 2560 ถึง 21 มกราคม 2562
 
    6. นางพัชรา กลางสาทร
22 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562
 
    7. นางวาสนา ทองสม
1 กรกฎาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน
 
   
     
   
   

นางวาสนา ทองสม
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุรชัย วงเปี่ยม
พนักงานธุรการ ส ๔
ฝ่ายสวัสดิการสังคม

นางสาวพลอยชนก ก้อชนะ
นักสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา

นางสาวอุมาพร โพธิ์ชัย
นักพัฒนาสังคม

นางสาวนิภาพร กองศรี
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวนภรดา สุริยะ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางวรรณา วิลัยรัตน์
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม(ปฏิบัติงานธุรการ)

นางหมาย เอื้อทัดทาน
พนักงานบริการ(ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่)

นางมะยุรี นีระพล
พนักงานบริการ(ปฏิบัติงานประกอบอาหารแก่ผู้ใช้บริการ)

นายวีระยุทธ ลุนนา
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

นายเจตน์ ตันตระกูล
เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ

นางสาวคนึงนิจ ช้างรู้กิจ
นักพัฒนาสังคม

นางสาวจิตรา แสงคำ
นักพัฒนาสังคม

นางสาวธนัชพร อักษรสาร
นักจิตวิทยา

นางสาวพรนภา มีชื่น
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาววิชิดา บุตรวิไลย
นักสังคมสงเคราะห์

นายอภิสิทธิ์ ตาขันทะ
นักพัฒนาสังคม

นางสาวธิรัณยา ชนะสงคราม
นักพัฒนาสังคม
 
242781 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266