บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  กิจกรรม  
 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาศึกษาดูงาน ภารกิจของหน่วยงานบ้านพักเด็กนนท์

โครงการครอบครัวผูกพัน สมานฉันท์ ด้วยไมตรี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เข้าร่วมโครงการ "สถานีสวัสดิการสมานฉันท์" ณ เทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

โครงการอาสาสมัครอาสาประชาบดี 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางความคิดในการป้องกันและแก้ไขป้ญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการป้องกันการถูกล่อลวง

กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมิถุนายน 57
หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
 
183427 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266