บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  กิจกรรม  
 

โครงการ"ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจำปี พ.ศ.2559

โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2558

กิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมิถุนายน 58

รางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานบ้านพักเด็กฯนนทบุรี

โครงการอาสาสมัครอาสาประชาบดี 2558

โครงการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

โครงการฝึกอบรมสานตะกร้าพลาสติก
หน้า:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
 
183424 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266