บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  กิจกรรม  
   
    กิจกรรมการป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก (การฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง) ครั้งที่ ๑  
    เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563

ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมการป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก (การฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง) ครั้งที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิทยากรแกนนำให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กมีความรู้แนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงและใช้วินัยเชิงบวก และเด็กในชุมชนได้รับการอบรมเลี้ยงดูโดยไม่ใช้ความรุนแรงและใช้วินัยเชิงบวก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กในระดับอนุบาลจำนวน ๓๐ คน พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ จำนวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน ณ ศาลาการเปรียญวัดเกดประยงค์เล็ก ตั้งตรงจิต ตำบลวัดชะลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 หน้า:
1
 
   
    ารจัดบริการจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิ เจลล้างมือ และจุดล้างมือ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
 
    ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID -19)
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563
 
    ทำหน้ากากอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563
 
    การประชุมหน่วยงาน พม. ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี(One Home) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ และการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563
 
    การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563
 
    การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563
 
    ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
    ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการ
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
    จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ
ประกาศเมื่อ วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
    กิจกรรม “วันลอยกระทง”
ประกาศเมื่อ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 
258522 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266