บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  เอกสารเผยแพร่  
   
    แผนปฏิบัติการบ้านพักเด็กและครอบครัวจงหวัดนนทบุรี (Action Plan) ประจำปี 2562
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562
 
    รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561
 
    พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 
    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2560
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 
    แบบคำรับเงินช่วยเหลือแก่บุคลากร(ค่ารักษาพยาบาลและเงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร) พ.ศ.2561
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 
    แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์แก่บุคลากร
เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 
    รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 
    แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการ/กิจกรรม)
เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561
 
   
หน้า:
1 2
 
 
242777 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266