บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  โครงการ  
   
    โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต “เติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบครัว มีสุข”  
    วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ มารดาเด็กแรกเกิด หรือ ผู้ดูแลเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2. เพื่อให้มารดาเด็กในระยะตั้งครรภ์ มารดาเด็กแรกเกิด หรือผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะในการจัดการตนเอง บทบาทหน้าที่ และการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3. เพื่อให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
 
   
    โครงการพัฒนาศักยภาพจริยธรรม และคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน "พม.บวชเพื่อพ่อหลวง"  
    วัตถุประสงค์
เพื่อให้แก่เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากการพัฒนาด้านต่างๆ แล้วสิ่งสำคัญคือสร้างจิตสำนึกที่ดี ด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นกำลังของชาติที่ดีในอนคตต่อไป
 
   
    โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กและเยาวชน ได้มีกิจกรรมร่วมกันในโรงเรียน ทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริงภายในแหล่งเรียนรู้ ของการทำเกษตรกรรม (ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์)ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำมาเป็นอาชีพเสริมและนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้แย่าสงสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชนได้
 
   
    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนแออัด/แหล่งก่อสร้าง  
    วัตถุประสงค์
เพื่อการเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพสู่การเป็นพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และมีความสุข แต่ด้วยกลุ่มเด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งมีโอกาสของอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยที่อยู่ในชุมชนด้อยโอกาส (ชุมชนแออัด/แหล่งก่อสร้างศาสนสถาน)ด้วยบิดา มารดา ผู้ปกครอง มีความจำเป็นต้องออกไปประกอบอาชีพ เพื่อการดำรงชีพของครอบครัวตามที่ปรากฎในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 
   
    โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง  
    วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ.255-2564 โดยมียุทธศาสตร์การป้องกันการกระทำความรุนแรง ซึ่งระบุมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลแวดล้อมเด็กกระทำความรุนแรงต่อเด็ก โดยการให้ความรู้เรื่องความรุนแรงมีเจตคติไม่ยอมรับความรุนแรง และมีทักษะการสร้างวินัยเชิงบวก รวมทั้งการอบรมทักษะการเลี้ยงดูเด้กและเยาวชนตามช่วงวัย
 
   
หน้า:
1 2 3
 
 
242791 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266