บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  โครงการ  
   
    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
    วัตถุประสงค์
เพื่อการขับเคลื่อนงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN พร้อมทั้งการจัดทำข้อมูลวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยบูรณาการในพื้นที่ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก และจัดตั้งศูนย์บำรุงเด็ก/ศูนย์รักเด็ก เพื่อในการให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือ วัยรุ่นที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์
 
   
    โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิ์เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560  
    1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครอง
1.2 โครงการจัดประชุมชี้แจงตำบลเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก
วัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 24 กำหนดให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในพื้นที่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองสวัสดิภาพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 จึงจำเป็นต้องมีการจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในตำบล โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนผลักดันให้เกิดกลไกการดำเนินงานการคุ้มครองเด็กในชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง หรือตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง การกระทำมิชอบ การแสวงหาประโยชน์ การละเลย ทอดทิ้งเด็ก ให้เด็กเล่านี้ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
 
   
    โครงการรณรงค์เพื่อการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
    วัตถุประสงค์
1.เพื่อเชิญชวนให้หญิงที่ตั้งครรภ์และหญิงที่คลอดบุตรแล้วในปีงบประมาณ 2559 ได้รับข้อมูลข่าวสารรับรู้สิทธิ์ และมายื่นลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มขึ้น
2.เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 
   
    โครงการสภาเด็กและเยาวชนไทยร่วมรณรงค์ใช้สิทธิลงประชามติ 7 สิงหาคม  
    วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นอาสาสมัครแกนนำในการรณรงค์การออกไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2559
2.เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นต้นแบบที่มีจิตสำนึกร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 
   
    โครงการ "ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจำปี พ.ศ.2559  
    วัตถุประสงค์
1.เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของหน่วยงาน
2.เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยมากขึ้น
 
   
หน้า:
1 2 3
 
 
147109 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266