บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  การบริการ  
   
    1. ให้สถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหา  
    2. ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเป้าหมาย  
    3. พัฒนากระบวนการคุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยากลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งต่อหรือคืนสู่สังคมในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ  
    4. เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราว ข่าวสาร ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอด 24 ชั่วโมง (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300)  
   
    1. เด็กและเยาวชนที่ต้องการเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช 2546  
    2. เด็ก เยาวชน และสตรีที่ต้องการเข้ารับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พุทธศักราช 2546  
    3. เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลที่ประสบปัญหาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พุทธศักราช 2550  
    4. เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลที่ประสบปัญหาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช 2551  
    5. เด็กกำพร้า / ขาดผู้อุปการะ / ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย  
    6. เด็ก เยาวชน และสตรีถูกทารุณกรรม / ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  
    7. ผู้ประสบปัญหาสังคมอื่นๆ  
242789 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266