บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  
 
 
 
 
Slideshow Image 25
 
  สถิติ  
   
    สถิติผู้ใช้บริการที่เข้าพักในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
สถิติ ณ วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561
 
    สภาพปัญหา จำนวนผู้รับบริการ  
    พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 1  
    เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ 10  
    บุคคลผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 0  
    เด็กและสตรีที่ถูกทารุณกรรม 5  
    บุตรผู้ใช้บริการ 25  
    ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 0  
    บุคคลตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2541 0  
    ผู้ประสบอุทกภัย 0  
    กลับจากศึกษาสงเคราะห์ 0  
    พลัดหลง 3  
    ไม่มีที่พักอาศัย 0  
   
    สถิติรายงานสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
สถิติ ณ วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561
 
    สภาพปัญหา จำนวนผู้รับบริการ  
    ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 1  
    ค้ามนุษย์ 1  
    แรงงานเด็ก 0  
    ความรุนแรงในครอบครัว 5  
    เด็กและเยาวชน 93  
    คนเร่ร่อน/ไร้ที่พึ่ง 5  
    ผู้สูงอายุ 1  
    คนพิการ 1  
    ขอทาน 0  
    บุคคลสูญหาย 0  
    ยาเสพติด 0  
    ปัญหาเกี่ยวกับสตรี 0  
    ปัญหาสุขภาพ 0  
    ปัญหาเกี่ยวกับ HIV 0  
    ปัญหาชีวิตครอบครัว 7  
    ปัญหาเศรษฐกิจการเงิน 12  
    ปัญหาที่อยู่อาศัย 13  
    ปัญหาต่างชาติ 0  
    แจ้งเบาะแสด้านสังคม 0  
    ปัญหาด้านกฏหมาย 0  
    ภัยพิบัติ 0  
    ภารกิจ พม. 0  
    อื่นๆ 6  
   
    การลงพื้นที่
สถิติ ณ วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561
 
    สภาพปัญหา จำนวนผู้รับบริการ  
    เยี่ยมบ้าน 0  
    ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ 86  
242784 ©2557 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-582-1267, 02-582-1299 แฟ็กซ์ 02-582-1266